Restaurant Thaïlandais Restaurant Asiatique Restaurant Thaï NaVillage.ch Navillage Na Village Na Village

COVID-19

เนื่องจากการกักกัน

ร้านอาหารหน้าหมู่บ้านของคุณดำเนินการ

การขายแบบซื้อกลับบ้าน

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 079 4610645

หลังจากการลดกำลังคนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขภาพ

จำนวนการสั่งซื้อจะถูก จำกัด

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

NAVILLAGE | +41 22 344 44 40 | Rue de Saint-Jean 57 | 1203 Genève | Suisse